เกี่ยวกับเรา

   วังช้างอยุธยา แล เพนียด เดิมชื่อว่า ปางช้างอยุธยา แล เพนียด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและสถานที่ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้รับกาi

สนับสนุนจากกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยช่วงก่อตั้งนั้นเป็นช่วงวิกฤติช้าง ภาคเหนือถูกบังคับให้กินยาบ้าเพื่อให้ลากซุง แล้วขายช้างลงมาภาค

กลางและภาคอีสาน ช้างแก่จำนวนมาก ป่วย และตายลง วังช้างอยุธยา แล เพนียดและมูลนิธิพระคชบาลจึงตั้งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานสายพันธ์ช้างไทยให้ยั่งยืน มี

การจัดระบบ ระเบียบการเลี้ยงช้างที่ได้มาตรฐาน และเริ่มโครงการสืบสานสายพันธุ์ช้าง (วิวาห์ช้าง) เป็นครั้งแรกในโลก ซึ่งประสบความสำเร็จโดยปัจจุบันมีลูกช้างที่เกิด

ที่เพนียดหลวงเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติมักไม่พลาดมาชมและขี่ช้างไทยที่นี่ ซึ่งจะมีเส้นทางเดินให้เลือกตามความใกล้ไกล นอกจากนั้นยัง

ชมกิจกรรมความฉลาดและน่ารักของช้างรวมถึงให้อาหารช้างได้อีกด้วย