บริการ และของที่ระลึก

                       บริการถ่ายรูปกับช้าง                       บริการนั่งช้าง                             ร้านกาแฟ ช้างเผือก

ของที่ระลึก