วิธีการบริจาค

                ท่านสามารถบริจาคได้โดย

                1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน้ำพระอินทร์ พระนครศรีอยุธยา ในนาม “มูลนิธิพระคชบาล”
                เลขที่บัญชี 173 413679 7 ประเภทออมทรัพย์

                เมื่อท่านได้บริจาคแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบฝาก พร้อม ระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

                ส่งโทรสาร (035 242107) แจ้งมายังมูลนิธิฯ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


                มูลนิธิพระคชบาล

                74/1 ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา

                จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

                โทรศัพท์ 08 1821 7065

                E-mail : kharwlamai@yahoo.com

                kunkharw@hotmail.com

                Website : www.changdee.com