ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการของมูลนิธิ
                ๑. นายลายทองเหรียญ           มีพันธุ์                         ประธานมูลนิธิพระคชบาล
 
                ๒. นางร่มทองทราย               มีพันธุ์                         เหรัญญิกมูลนิธิพระคชบาล
 
                ๓. นายสมยศ                       จันสายทอง                รองประธานมูลนิธิพระคชบาล
 
                ๔. นายสุกรี                          สุขปลั่ง                       กรรมการมูลนิธิพระคชบาล
 
                ๕. นายมนัส                         ทรัพย์มีชัย                  กรรมการมูลนิธิพระคชบาล
 
                ๖. นายอิทธิพันธ์                   ขาวละมัย                   เลขานุการมูลนิธิพระคชบาล