รู้จักพนักงาน

นางสาว นิธินันท์ สามารถ ผู้จัดการวังช้างอยุธยา แล เพนียด

นาง สุพัตรา ไชยสงวนสุข ฝ่ายบัญชี

นาย จักรพันธ์ จันทนิตย์ ฝ่ายไอทีประสานงานทั่วไป

นาย อิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการทั่วไปวังช้างอยุธยาแลเพนียด