ศูนย์อนุบาล (ช้างน้อย)

เป็นสถานที่เพาะพันธ์ ช้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่อยู่ของลูกช้างที่พึ่งเกิดและยังเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้ จึงถูกจัดให้มาอยู เมื่อโตสมวัยแล้ว

จะไปอยู่ที่บ้านช้างน้อย เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกับคน