ไร่หญ้า (หันตรา)

ไร่หญ้า ทุ่งหันตรา (บางปะหัน) เป็นพื้นที่ทำเกษตรต้นแบบพอเพียงอีกที่หนึ่ง ที่อยู่ใน อ.บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 103

 ไร่ ติดริมถนน เป็นพื้นทีทำโครงการไร้หญ้าเนเปีย ด้านหลังติดกับ บ่อดิน บ่อ ทราย เป็นสถานที่ปลูกหญ้าเนเปียต้นแบบ