ไร่หญ้า (ทุ่งหลวง)

ไร่หญ้า ทุ่งหลวง เป็นพื้นที่ทำเกษตรต้นแบบพอเพียง อยู่ใน ตำบล บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 100 

ไร่ ติดกับโครงการบ้านช้างน้อย เป็นสถานที่ทำการเกษตรแบบผสมสาน มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกไร่อ้อย ไร้หญ้า ท่านจะได้พบกับบรรยา

การกาศธรรมชาติแบบอยุธยา และวิถีแบบไทยๆ ทุ่งหลวง คือ ที่ดินแปลงงาม ที่เราได้ทำคันล้อมไว้ปลูกไผ่เป็นรั้ว ทำคันดิน เพื่อกักน้ำ ปลูกพืช

อาหารช้าง มีบ่อน้ำ บ่อโคลน แปลงหญ้า บ่อปลา และพืชสมุนไพร