ยกเลิกกฎ เริ่มตั๋วรูปพรรณช้าง สพ.5

           ที่วังช้างอยุธยา แล เพนียด วันที่ 29 /4/58  เวลา  10.00  น.   นายสุชน  ภัยธิราช   นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาวังช้างอยุธยา  แล  เพนียด  เพื่อมอบตั๋วรุปพรรณช้าง  (สพ.5)  ใหม่ ตามระเบียบของกรมการปกครอง  ให้กับนายเรียงทองบาท   มีพันธุ์  รองผู้อำนวยการ  วังช้างอยุธยา  แล เพนียดนายสุชน    ภัยธิราช  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา   กล่าว  ว่า ตามระเบียบราชการ การจัดทำตั่วรูปพรรณช้าง เมื่อเกิด แล้ว  จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน  ท้องที่ คือตามลำดับ  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  และนายทะเบียน โดยมีแบบฟอร์มเรียกว่าตั๋วลูกคอก  เพื่อจัดเก็บข้อมูล เมื่อช้างอายุ  ครบ 8  ปี    จึงจัดทำ  ตั่วรูปพรรณ  (สพ.5)   และเมื่อตั๋วหาย  ก็จะจัดทำตั๋ว  สพ.10  (ใบแทน)   และถ้าหายเลยก็จะจัดทำเอกสาร  สพ. 14   ซึ่งเป็น  พรบ.สัตว์พาหนะ  พ.ศ.2485  แต่ด้วย ปัจจุบัน การเก็บข้อมูล  และการทำนิติกรรมสัญญา  นั้นไม่เป็นไปตามระเบียบ  ไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลายประการ  ประจวบกับ  กระแสสังคมโลกในด้านการอนุรักษ์ช้าง  ซึ่ง ทำให้ต้องปรับปรุง  กฎกระทรวงมหาดไทย  และจัดตั้งงบประมาณ  ในการจัดเก็บข้อมูล  ให้ทันสมัย โดย เพิ่มเติมเครื่องหมายไมโครชิฟ  ซึ่ง กรมปศุสัตว์เป็นผู้ฝัง  เครื่องหมาย ด้านหลังหูซ้าย  ของช้างและมีเอกสารรับรอง   ในระบบฐานข้อมูลใหม่  จะบันทึกภาพ ช้าง ตำหนิ   หลักฐาน  เอกสารของเจ้าของให้ถูกต้อง   ซึ่งเดิม  นั้น  การบันทึกสัญญา ซื้อขาย  มรดก  และการย้ายที่อยู่ นั้นสามารถตรวจสอบได้ระบบคอมพิวเตอร์  ออนไลน์  ได้ทั่วประเทศไทย    โดยกรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอ ทุกท้องที  จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและบริการประชาชน  ผู้เลี้ยงช้างทั่วประเทศ  

เนื้อหาข่าว  https://amp.mgronline.com/local/9580000049065.html