งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

         “กรุงศรีอยุธยา มหานครประวัติศาสตร์ ราชธานีแห่งอาณาจักรไทย ที่มีความรุ่งเรืองนานกว่า 417 ปี นานาชาติต่างกล่าวขาน ถึงเมืองงามแห่งอารยธรรม เลิศล้ำคุณค่ามรดกโลก ร่วมสัมผัสบรรยากาศความรุ่งเรืองในอดีตกับประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยา ครั้งสำคัญในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”
      กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทยนานกว่า 417 ปี ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ได้ผ่านการสั่งสมทางวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอันทรงคุณค่า กลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยเรื่อยมาความโดดเด่นของอารยธรรม ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนให้มหานครแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน จึงกำหนดให้มีการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
      ภายในงานผู้ร่วมงานจะตื่นตา ตื่นใจกับการแสดงแสง-เสียง ตลาดย้อนยุค การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา มาให้ประชาชนได้สักการบูชา การประกวดดนตรีพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการออกร้านกาชาด งานนี้ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของนครแห่งประวัติศาสตร์ และสัมผัสบรรยากาศความรุ่งเรืองในอดีตกับประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งสำคัญในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ท่ามกลางกลิ่นไอแห่งความรุ่งเรืองครั้งอดีตที่ยังคงตั้งตระหง่านเผยความยิ่งใหญ่มาหลายศตวรรษ