“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖

       จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖” เมื่อวันที่ ๑๓ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๑๐ วัน) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา