วันช้างไทย

              วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้นคณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี 
โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
 
วังช้างอยุธยา แล เพนียด ขอขอบคุณรัฐบาล ที่ประกาศให้วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทยและก็ส่งผลให้คนไทยหลายคนทราบว่า วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง วังช้างอยุธยา แล เพนียดได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ช้างไทย (ช้างบ้าน) ให้มีงานทำ สมศักดิ์ศรี ช้างไทย ไปสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ได้ทำให้ช้างมีงานทำกว่า ๑๓๐ เชือก มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมไทยและได้ร่วมกิจกรรมสังคม วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าสู่ประเทศ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ด้วยความสนใจเอกลักษณ์ของช้างไทย กระจายตัวท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย วันนี้ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้ตั้งมูลนิธิพระคชบาลขึ้นมาเพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง
ของประเทศไทยขึ้นที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับช้างไทยด้วยโครงการสืบสานสายพันธ์ช้าง (ผสมพันธ์ช้าง ) เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรช้าง ในรอบ ๑๕ ปีที่ผ่านมาช้างที่ตกลูกที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง กว่า ๕๐ เชือก และโครงการอนุบาลช้างน้อย เมื่อช้างตกลูก (เกิด)ก็ต้องทำการเลี้ยงให้เติบโต และมีสุขภาพที่ดี เป็นที่สนใจของหมู่นักอนุรักษ์ช้างทั่วโลก เมื่อช้างเติบใหญ่ก็ฝึกช้างให้อยู่กับสังคมปัจจุบัน คือ การฝึกช้างให้ทำงานกับการท่องเที่ยว และงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสังคม และที่สำคัญ การฝึกช้างให้แสดงยุทธหัตถี (การต่อสู้ของช้าง) เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาในงานอยุธยา มรดกโลก และงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ แสดง ยุทธหัตถี ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานอื่น ๆ อีกมากมาย และโครงการที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ โครงการบ้านพักช้างชรา ที่พักสุดท้ายของช้างชราเมื่อแก่แล้ว ก็ต้องหยุดทำงาน เลี้ยงดูให้อายุของช้างนั้นยืนยาวต่อไป ๑๖ ปีที่ผ่านมานี้ เราได้ช่วยช้างให้มีงานทำควาญช้างและครอบครัวอยู่ด้วยกัน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเอกลักษณ์ที่มีช้างด้วย และที่สำคัญ คุณลายทองเหรียญ คุณร่มทองทราย มีพันธ์ เจ้าของช้าง ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน การเลี้ยงช้างถวายพระเจ้าอยู่หัว และประเทศไทย
 
   ในโอกาสวันช้างไทย ขอให้พี่น้อง ได้รำลึก นึกถึง คุณประโยชน์ของช้างไทย และน้อมนำจิตใจของท่านได้แผ่เมตตาแก่ช้าง และถ้ามีโอกาส มาร่วมเลี้ยงช้างกับเราที่วังช้างอยุธยา แล เพนียด และหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(อิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการทั่วไป วังช้างอยุธยา แล เพนียด เลขานุการมูลนิธิพระคชบาลรายงาน)