โครงการตัดอ้อยอาหารช้าง

  โครงการตัดอ้อยอาหารช้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย จัดกิจกรรมตัดอ้อยปลอดสารเคมี สานต่อโครงการ สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับช้างไทย เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (21ก.ย.55) ที่วังช้างอยุธยา แล เพนียดจ.พระนครศรีิอยุธยา นางจิตต์สุภา สุขเจตนี ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร และกิจกรรมสังคม กลุ่มวังขนายผู้ผลิตน้ำตาลโลว์เคมิคอล ได้นำพนักงานมาร่วมในกิจกรรมตัดอ้อยปลอดสารเคมี เพื่อสานต่อในโครงการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้ช้างไทย โดยเมื่อเดือนมีนาคม 55 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มวังขนายได้มาปลูกอ้อยปลอดสารเคมีไว้เป็นจำนวน 10 ไร่ พร้อมสอนวิธีการดูแลอ้อยที่ถูกต้องให้กับพนักงานของวังช้างอยุธยา แล เพนียด เพื่อที่ช้างไทยจะได้มีอ้อยกินตลอดทั้งปี ถือเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเกี่ยวกับช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี โดยตลอดระยะะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ โทรศัพท์เข้ามามาสอบถามในเรื่องการสร้างแหล่งอาหารให้ช้างไทย สำหรับต้นอ้อยที่กลุ่มวังขนายได้ทำการตัดมานั้น จะได้นำไปใช้เป็นอาหารช้างต่อไป สำหรับพื้นดินที่ปลูกอ้อย หลังจากได้ตัดอ้อยให้ช้างกินไปแล้ว ทางกลุ่มวังขนายจะต้องนำปุ๋ยอินทรียมาใส่์เพื่อบำรุงตออ้อย ให้อ้อยได้เจริญเติบโตตน่ยอไปอีก เพราะอ้อยสามารถปลูกแล้วเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตได้ถึง 3- 5 ปี โดยวังขนายมีได้โครงการที่จะขยาย พื้นที่ปลูกอ้อยให้ช้างกินต่อไปอีกสำหรับโครงการปลูกอ้อยไร้สารเคมี ที่วังช้างอยุธยา แล เพนียด นั้นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มวังขนายได้ทำต่อเนื่องมานานกว่า 37 ปีแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษากับเยาวชนไทย ทั้งเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่รอบโรงงาน, โครงการสร้างห้องสมุดประชาชน รวมถึงโครงการบริหารและจัดการน้ำในภาคอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่โครงการของวังขนายจะไม่ค่อยใหญ่โตหรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากในระดับประเทศ แต่จะเน้นเรื่องความยั่งยืน หรือเพื่อช่วยเหลือประชาชน หรือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่เป็นสำคัญ” ด้าน นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยา แล เพนียด กล่าวว่า “ปัจจุบันทางวังช้างอยุธยาแล เพนียดมีความต้องการอาหารเพื่อใช้ในการเลี้ยงช้างในความดูแลกว่า 100 เชือก หรือคิดเป็นวันละ 25 ตัน หรือถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็ตกวันละ 30,000 บาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาใหญ่ให้กับทางวังช้างอยุธยา 
แล เพนียด เป็นอย่างมาก เมื่อมีโครงการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับช้างไทยโดยทางกลุ่มวังขนายได้จัดทำขึ้นมา จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีโรงงานทำให้ช้างได้มีอาหารกินตลอดทั้งปี แต่นอกจากอ้อยแล้ว ช้างก็ยังต้องการอาหารอื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน อาทิต้นหญ้าจัมโบ้ และพืชชนิดอื่นๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งจะต้องกินเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง แต่อย่างไรก็ตามการจัดโครงการสร้างแหล่งอาหารให้ช้างได้มีอาหารกินอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ช้างไทย ทั้งในเรื่องโครงการปลูกพืชต่างๆ ที่จะใช้เป็นอาหารของช้างอย่างยั่งยืนหรือในด้านงบประมาณ ซึ่งขณะนี้มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ทำให้ช้างได้มีชีวิตอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนาน” นายลายทองเหรียญ กล่าวทิ้งท้าย
 สำหรับผู้ที่สนใจให้ความช่วยเหลือวังช้างอยุธยา แล เพนียด 
จะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันที่โทรศัพท์ 086-9013981 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่
วังช้างอยุธยา แล เพนียด เลขที่ 74/1 หมู่ 3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป .......................................................................................
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 081-6285141และ 081-6258560