พิธิแห่พระบรมสารีริกธาตุ 2558 วัดสังฆทาน ปี 2558

พิธีอัญเชิญแห่พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ปีที่ ๑๑จากปรัมพิธีหน้าศาลากลางหลังเก่าท่านํ้านนทบุรี อัญเชิญกลับสู่วัดสังฆทาน 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา