ผลงานของช้างแต่ละตัว

                                                                                           ผลงานพลายกิ่งแก้ว