หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง

ประวัติ หมู่บ้านเพนียดช้างหลวง สถานที่มีประวัติศาสตร์ นำภาพช้างไทยสู่สายตาชาวโลก มาแต่ครั้งกรุง

ศรีอยุธยา หมู่บ้านเพนียด ช้างหลวง. พระนครศรีอยุธยา·19 มีนาคม 2018 หมู่บ้านเพนียด ช้างหลวง ตั้งอยู่ 74/1 ม. 3 

.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยจ.พระนครศรีอยุธยาตั้งขึ้นแต่ปี พ.ศ.2539 ตามแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา คือการนำช้างกลับมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยกับช้าง คือ เพนียดคล้องช้างที่ตั้ง กรมพระคช

บาล สถานที่จับช้างป่า เพื่อนำมาใช้ในราชการสงคราม สถานทีฝึกช้างรบ ฝึกวิชาคชศาสตร์ ถวายพระเจ้าอยู่หัวและ

พระบรมวงศานุวงศ์ มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และล่มสลายไปครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก และกลับมาฟื้นอีกครั้ง โดย เจ้ากรม

ท่านแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่าน กรมหลวงเทพ พลภักด์ ไดบุรณะและฟื้นฟูเพนียดช้างให้คงอยู่มาสืบปัจจุบัน  และ

ได้รุ่งเรืองสู่สายตามชาวโลก ในรัชสมัย ร.๕ พระราชาธิบดีแห่งเยอรมัน และพระมหากษัตริย์แห่งสหภาพโซเวียต ได้เดินทางมาเยือนเพื่อชมการจับช้างอันยิ่งใหญ่ของ

กษัตริย์ไทย เสนอลงสืือสิ่งพิมพ์ ในยุโรปและอเมริกา ทำให้ประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ได้บอกว่า ช้างทำให้ไทย ไม่เป็นเมืองขึ้น สืบมาปัจจุบัน ในรัชการที่ 9 ปี พ.ศ. 2505 

ได้มีการรื้อฟื้นการคล้องช้างถวายพระเจ้าเฟดเดอริคที่ ๗ แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เดินทางมาทอดพระเนตรการจับช้าง อีกครั้ง เป็นความประทับใจอันยิ่งใหญ่ของชาว

ไทย (พยานคุณดำรง พุฒตาล) ผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัยนั้น รัฐบาลได้ฟื้นฟุ อนุรักษ์มาตลอด และไลออนส์ สมัยท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ได้จัดคล้องช้างอีกครั้ง และ

ปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้ซ่อมเพนียดคล้องช้างและจัดพิธีคล้องช้าง เฉลิมพระเกียรตในหลวง ร.9 พระชนมายุครบ 60 พรรษา อีกครั้ง และคงอยู่สือมา จนมีแผนแม่บท

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทำให้ นายสมพาสน์ (ลายทองเหรียญ) มีพันธุ์ได้เสนอตน เพื่อฟื้นฟูเพนียดคล้องช้าง และขอสร้างหมู่บ้านช้างขึ้นด้านทิศตะวัน

ออกของ เพนียดคล้องช้าง จาก ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน ทำให้ท่านได้ชมในปัจจุบัน