วันช้างไทย ปี2561 ณ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง

วันช้างไทย ปี 2561 ณ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


 

 

 

      มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด นำช้างจำนวน 70 เชือก ร่วมทำพิธีบังสุกุล กระดูก ให้ช้างที่ล้ม (ช้างตาย) โดย พระครูเกษมจันทวิมล วัดป้อมรามัญ เลี้ยงอาหารช้างโต๊ะจีนช้าง โดยมีประชาชน เด็กนักเรียน มาร่วมให้อาหารช้าง ณ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้กิจกรรม วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้นวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541